BASES Premis G! de Comunicació Turística de les Comarques Gironines 2020

Els Premis G! de Comunicació Turística de les Comarques Gironines són uns guardons de caràcter anual creats pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona amb l’objectiu de reconèixer i premiar la tasca de divulgació, promoció i recomanació que periodistes d’arreu del món fan en benefici dels viatgers i de la indústria turística.

Participants

Pot prendre part en aquesta convocatòria tota persona física o jurídica que presenti treballs originals elaborats en qualsevol suport de comunicació (premsa escrita, ràdio, televisió, Internet, producció literària o cinematogràfica, etc.) que fomentin i difonguin la riquesa, la diversitat i la qualitat dels recursos i els productes turístics de les comarques gironines i que contribueixin a projectar les marques «Costa Brava» i/o «Pirineu de Girona».

S’estableixen quatre categories de premis:

· Treballs publicats en mitjans audiovisuals (ràdio, televisió i cinema)
· Treballs publicats en mitjans escrits (diaris, revistes, llibres i guies impreses)
· Treballs escrits publicats en mitjans digitals (diaris digitals, revistes digitals, canal de notícies i blocs)
· Treballs audiovisuals publicats en plataformes digitals (vídeos i podcast)

Condicions particulars

Poden optar al premi tots els treballs originals que hagin estat publicats o emesos entre l’1 de setembre de 2019 i el 31 d’agost de 2020, en qualsevol idioma i en qualsevol indret del món.

Termini de presentació de les sol·licituds i documentació

Les propostes es poden presentar fins al dia 2 de setembre de 2020 mitjançant el formulari d’inscripció que facilita per l’organització. La participació en els premis comporta l’acceptació plena d’aquestes bases i del dictamen del jurat. Així mateix, el candidat atorga la seva autorització perquè els treballs reconeguts i premiats es divulguin públicament a través dels canals de comunicació del Patronat de Turisme.

El formulari de candidatura, degudament omplert, s’ha d’acompanyar amb els treballs originals o bé amb una còpia en el cas de la ràdio i la televisió. Els candidats que ho prefereixin, podran presentar els treballs a la seu del Patronat de Turisme Costa Brava Girona —av. de Sant Francesc, 29, 3a planta, 17001 Girona (Catalunya).

Dotació del premi

Els treballs premiats en les categories de mitjans audiovisuals i mitjans escrits rebran un premi de 5.000 euros cadascun, mentre que en la categoria de mitjans digitals escrits i mitjans digitals audiovisuals s’estableix una dotació de 3.000 euros cadascun.
El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi si cap dels treballs presentats no reuneix, al seu entendre, el mereixement mínim per fer-se creditor de la distinció.

Els guanyadors en cadascuna de les categories facilitaran com a requisit previ i obligatori a l’abonament del premi un escàner del DNI/NIE/passaport, un certificat de titularitat bancària i el document d’alta de creditor.

Criteris de valoració

El jurat valorarà les obres presentades d’acord amb criteris d’estil de redacció/producció, imatges fotogràfiques i audiovisuals, originalitat, creativitat, valor informatiu i veracitat.

Composició del jurat

El jurat estarà constituït pel president del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, que el presidirà, i pels membres designats per la Comissió Assessora entre persones de prestigi acreditat en els diferents vessants de la comunicació.

Veredicte

El jurat es reunirà i emetrà el veredicte dels Premis G! de Comunicació Turística de les Comarques Gironines. El veredicte del jurat és inapel·lable i es farà públic durant l’acte de concessió dels Premis G! de Turisme de les Comarques Gironines que organitza anualment el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. En funció de les característiques del treball i d’acord amb la mateixa filosofia del premi, el Patronat podrà promoure totes les iniciatives necessàries per divulgar-lo en el conjunt de la societat.

15a edició dels Premis G! de Turisme de les Comarques Gironines

Els guanyadors dels Premis G! de Comunicació Turística, així com els guardonats en els Premis G! de Turisme 2020 en categories honorífiques i en el premi de recerca Yvette Barbaza, seran reconeguts en una cerimònia pública.

PREMIS DE COMUNICACIÓ TURÍSTICA 2020 - Formulari concurs periodisme

Dades

Data màxima de lliurament: 2 de setembre de 2020

Les obres presentades seran valorades pel jurat d’acord amb criteris d’estil de redacció/producció, originalitat, creativitat, valor informatiu i veracitat.

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Patronat de Turisme Costa Brava Girona SA.
Finalitat: Organització dels premis que convoca el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
Legitimació: Les dades es tracten per al compliment d’una missió d’interès públic (art. 6.1.e del RGPD) i sobre la base del consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a del RGPD).
Destinataris: D’acord amb les bases del concurs, les dades dels guanyadors es publicaran amb finalitats informatives.
Drets de les persones interessades: Els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació del tractament es poden exercir adreçant-se al Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
Podeu trobar informació addicional i detallada sobre la política de protecció de dades a www.costabrava.org.

BASES Premios G! de Comunicación Turística de las Comarcas de Girona 2020

Los Premios G! de Comunicación Turística de las Comarcas de Girona son unos galardones de carácter anual creados por el Patronat de Turisme Costa Brava Girona con el objetivo de reconocer y premiar la labor de divulgación, promoción y recomendación que periodistas de todo el mundo realizan en beneficio de los viajeros y de la industria turística.

Participantes

En esta convocatoria puede tomar parte cualquier persona física o jurídica que presente trabajos originales realizados en cualquier soporte de comunicación —prensa escrita, radio, televisión, Internet, producción literaria o cinematográfica, etc.— que fomenten y difundan la riqueza, la diversidad y la calidad de los recursos y productos turísticos de las comarcas de Girona y que contribuyan a proyectar las marcas «Costa Brava» y/o «Pirineu de Girona».

Se establecen cuatro categorías de premios:

- Trabajos publicados en medios audiovisuales (radio, televisión, cine)
- Trabajos publicados en medios escritos (diarios, revistas y guías impresas y digitales)
- Trabajos escritos publicados en medios digitales (posts en blogs, artículos en páginas web)
- Trabajos audiovisuales publicados en medios digitals (vídeos y podcast)

Condiciones particulares

Pueden optar al premio todos los trabajos originales que hayan sido publicados o emitidos entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020, en cualquier idioma y en cualquier parte del mundo.

Plazo de presentación de las solicitudes y documentación

Las propuestas se podrán presentar hasta el día 2 de septiembre de 2020 utilizando el formulario de inscripción facilitado por la organización. La participación en los premios comporta la plena aceptación de estas bases y del dictamen del jurado. Asimismo, el candidato otorga su autorización para que los trabajos reconocidos y premiados sean divulgados públicamente a través de los canales de comunicación del Patronato.

El formulario de candidatura, debidamente cumplimentado, deberá ir acompañado de los trabajos originales o, en el caso de radio y televisión, de una copia de los mismos. Los candidatos que lo prefieran podrán presentar los trabajos en la sede del Patronat de Turisme Costa Brava Girona —av. de Sant Francesc, 29, 3a planta, 17001 Girona (Catalunya).

Dotación del premio

Los trabajos galardonados en las categorías de medios audiovisuales y medios escritos recibirán un premio de 5000 euros cada uno, mientras que en la categoría de medios digitales escritos y medios digitales audiovisuales se establece una dotación de 3000 euros para cada uno.

El jurado se reserva el derecho a declarar desierto el premio en el caso de que ninguno de los trabajos presentados reúna, a su entender, los méritos mínimos para hacerse acreedor a la distinción a otorgar.

Los ganadores en cada una de las categorías facilitarán como requisito previo y obligatorio al abono del premio un escáner del DNI/NIE/pasaporte, un certificado de titularidad bancaria y el documento de alta de acreedor.

Criterios de valoración

El jurado valorará las obras presentadas de acuerdo con criterios de estilo de redacción/producción, imágenes fotográficas y audiovisuales, originalidad, creatividad, valor informativo y veracidad.

Composición del jurado

El jurado estará constituido por el presidente del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, que lo presidirá, y por los miembros designados por la Comisión Asesora entre personas de acreditado prestigio en los diferentes ámbitos de la comunicación.

Veredicto

El jurado se reunirá y emitirá el veredicto de los Premios G! de Comunicación Turística de las Comarcas de Girona. El veredicto del jurado es inapelable y se hará público durante el acto de concesión de los Premios G! de Turismo de las Comarcas de Girona que organiza anualmente el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. En función de las características del trabajo y de acuerdo con la propia filosofía del premio, el Patronato podrá promover todas aquellas iniciativas necesarias para divulgarlo en el conjunto de la sociedad.

15. ª edición de los Premios G! de Turismo de las Comarcas de Girona

Los ganadores de los Premios G! de Comunicación Turística, así como los galardonados en los Premios G! de Turismo 2020 en categorías honoríficas y en el premio de investigación Yvette Barbaza, serán reconocidos públicamente en una ceremonia.

PREMIOS DE COMUNICACIÓN TURÍSTICA 2020 - Formulario concurso periodismo

Datos

Fecha máxima de entrega: 2 de septiembre de 2020

Las obras presentadas serán valoradas por el jurado de acuerdo con criterios de estilo de redacción/producción, originalidad, creatividad, valor informativo y veracidad.

Información básica de protección de datos
Responsable del tratamiento: Patronat de Turisme Costa Brava Girona SA.
Finalidad: Organización de los premios que convoca el Patronato de Turismo Costa Brava Girona.
Legitimación: Los datos se tratan para el cumplimiento de una misión de interés público (art. 6.1.e del RGPD) y sobre la base del consentimiento de la persona interesada (art. 6.1.a del RGPD).
Destinatarios: De conformidad con las bases del concurso, los datos de los ganadores se publicarán con fines informativos.
Derechos de las personas interesadas: Los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición al tratamiento y solicitud de limitación del tratamiento se pueden ejercitar dirigiéndose al Patronato de Turismo Costa Brava Girona.
Puede obtener información adicional y detallada sobre la política de protección de datos en www.costabrava.org.

RULES OF ENTRY for the Girona Counties G! Tourism Communication Awards 2020

The Girona Counties G! Tourism Communication Awards are granted annually by the Costa Brava Girona Tourist Board to acknowledge and reward the work that journalists around the world do to publicise, promote and recommend the destination for the benefit of travellers and the tourism industry.

Participants

This competition is open to all natural or legal persons (i.e. individuals and companies) who submit original work published or broadcast on any communication media (print media, radio, television, the internet, works of literature, film productions, etc.) that promotes and publicises the wealth, diversity and quality of the Girona counties’ tourism resources and products and showcases the “Costa Brava” and/or “Pirineu de Girona” brands.

There are four award categories:

- Works published in audiovisual media (radio, television, cinema)
- Works published in print media (printed and digital newspapers, magazines and guides)
- Written works published in digital media (blogs and websites)
- Audiovisual works published in digital media (videos and podcasts)

Special conditions

Original works published or broadcast from 1 September 2019 and 31 August 2020, in any language and in any part of the world, can be entered.

Deadline for submitting applications and documentation

Entries must be submitted by 2nd September 2020 by completing the entry form provided by the organisation.

Participation implies full acceptance of these rules and the jury’s final decision. Candidates likewise authorise the Tourist Board to share the recognised and rewarded works on its communication channels.   

The duly-completed application form must be accompanied by the original works or a copy in the case of radio and television. Candidates that prefer to submit their entries to the Costa Brava Girona Tourist Board may do so at the following address: Av. de Sant Francesc, 29, 3a planta, 17001 Girona (Catalonia)

Prize money

Works awarded in the audiovisual and print media category will receive a prize of 5,000 euros each, while the prize in the category of written and audiovisual digital media is set at 3,000 euros each.

The jury reserves the right to not select a winner if it believes none of the entries sufficiently merit the award. As an obligatory requirement previous to receiving the prize money, the winners in each category must provide a scan of their National Identity Card/Foreigner’s Identity Number/passport, a bank account holder certificate and the Girona Provincial Council registered payee document.

Evaluation criteria

The jury will judge the entries according to writing/production style, photographic and audiovisual images, originality, creativity, informative value and accuracy.

Jury

The jury will be headed by the President of the Costa Brava Girona Tourism Board and will consist of persons designated by the Advisory Committee from among figures of renowned prestige in different areas of communication.

Final decision

The jury will meet and issue its verdict for the Girona Counties G! Tourism Communication Awards. The jury’s verdict is final and will be announced during the award ceremony organised annually by the Costa Brava Girona Tourist Board. Depending on the characteristics of the work and in line with the very philosophy behind the award, the Board may promote any initiatives necessary to share the winning work with society as a whole.

15th edition of the Girona Counties G! Tourism Awards

The winners of the G! Tourism Communication Awards, the winners of the Honorary G! Tourism Awards 2020 and the winner of the Yvette Barbaza Research Award will all be awarded their prizes at a public ceremony.

TOURISM COMMUNICATION AWARDS 2020 - Journalism competition form

Details

Final entry date: 2 September 2020

The jury will judge the entries according to writing/production style, photographic and audiovisual images, originality, creativity, informative value and accuracy.

Basic information about data protection
Data controller: Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA.
Purpose: Organisation of awards announced by theCosta Brava Girona Tourist Board.
Lawfulness of processing: The processing of data for the performance of a task carried out in the public interest(GDPR art. 6.1.e) and on the basis of the data subject having given consent (GDPR art. 6.1.a).
Recipients: In accordance with the rules of the competition, the winners’ data will be published for information purposes.
Rights of data subjects: The right to access, rectify, delete, object to processing or request restriction of processing your data can be exercised by contacting the Costa Brava Girona Tourist Board. Check the complete additional information in the Privacy Policy on www.costabrava.org.

RÈGLEMENT des Prix G! de Communication touristique de la province de Gérone 2020

Les Prix G! de Communication touristique de la province de Gérone, décernés annuellement, ont été créés par le Département de tourisme Costa Brava Girona afin de reconnaître et de récompenser le travail de vulgarisation, de promotion et de recommandation que les journalistes du monde entier accomplissent au bénéfice des voyageurs et de l’industrie du tourisme.

Participants

Peuvent concourir à ces prix les ouvrages ou travaux originaux présentés à titre individuel ou collectif, sur tout support de communication – presse écrite, radio, télévision, Internet, production littéraire ou cinématographique, etc. –, qui s’emploient à promouvoir et à faire connaître la richesse, la diversité et la qualité des ressources et des produits touristiques de la province de Gérone, et qui contribuent au rayonnement des marques « Costa Brava » et/ou « Pirineu de Girona ».

Les catégories établies sont au nombre de quatre et sont les suivantes :

- Ouvrages émis dans les médias audiovisuels (radio, télévision, cinéma)
- Ouvrages publiés dans les médias écrits (quotidiens, revues et guides imprimés et numériques
- Ouvrages écrits publiés dans des médias numériques (posts dans des blogs, articles dans des sites web)
- Ouvrages audiovisuels diffusés dans les médias numériques (vidéos et podcasts)

Conditions particulières

Peuvent prendre part au concours tous les travaux originaux qui ont été publiés ou diffusés entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020, sans considération de langue ou de frontière.

Délai de présentation des demandes et de la documentation

La date limite de dépôts des candidatures est fixée au 2 septembre 2020, moyennant le formulaire d’inscription fourni par l’organisation. La participation au concours implique l’entière acceptation du présent règlement et de la décision du jury. Par ailleurs, les lauréats autorisent le Département de tourisme à divulguer publiquement les ouvrages reconnus et récompensés à travers ses canaux de communication.

Le formulaire de candidature, dûment renseigné, doit être accompagné des ouvrages originaux ou, dans le cas des ouvrages radio ou télévisés, d’une copie de ces derniers sur un support approprié. S’ils le souhaitent, les candidats pourront déposer les travaux au siège du Patronat de tourisme Costa Brava Girona : Av. de Sant Francesc, 29, 3a planta, 17001 Gérone (Catalogne).

Montant du prix

Le prix décerné aux ouvrages retenus comme gagnants dans les catégories de médias audiovisuels et de médias écrits est de 5 000 euros, pour chacune desdites catégories ; dans la catégorie de médias numériques écrits et de médias numériques audiovisuels, le prix s’élève à 3 000 euros pour chacune des catégories.

Le jury se réserve le droit de ne pas décerner les prix dotés s’il estime qu’aucun des ouvrages présentés ne réunit les critères minimums fixés pour l’obtention du prix à décerner. Pour le paiement du prix, les gagnants de chacune des catégories devront fournir préalablement et obligatoirement une copie numérisée de la carte d’identité/numéro d’identité d’étranger (NIE)/passeport, un relevé d’identité bancaire et le document « alta de creditor » autorisant les organismes publics à effectuer des paiements sur votre compte bancaire.

Critères d’évaluation

Le jury évalue les travaux ou ouvrages présentés eu égard à des critères de style de rédaction/production, d’images photographiques et audiovisuelles, d’originalité, de créativité, de valeur informative et d’authenticité.

Composition du jury

Le jury se compose du président du Département de tourisme Costa Brava Girona, qui le préside, et des membres désignés par la Commission consultative parmi des personnes notoirement connues dans les différents domaines de la communication.

Décision du jury

Le jury se réunit aux fins de rendre une décision concernant l’attribution des Prix G! de Communication touristique de la province de Gérone. La décision du jury est sans appel et est rendue publique au cours de la cérémonie de remise des Prix G! de Tourisme de la province de Gérone qu’organise chaque année le Département de tourisme Costa Brava Girona. En fonction des caractéristiques de l’ouvrage et en accord avec l’esprit du concours, le Département de tourisme peut décider de promouvoir toutes les actions nécessaires à la divulgation de celui-ci auprès de la société toute entière.

15e édition des Prix G! de Tourisme de la province de Gérone

Les lauréats des Prix G! de Communication touristique, ainsi que les lauréats des Prix G! de Tourisme 2020 décernés à titre honorifique et du prix de recherche Yvette Barbaza, sont annoncés publiquement au cours d’une cérémonie.

PRIX DE COMMUNICATION TOURISTIQUE 2020 – Formulaire concours journalisme

DESCRIPTIF

Date limite de dépôt : 2 septembre 2020

Les travaux ou ouvrages présentés sont évalués par le jury eu égard à des critères de style de rédaction/production, d’originalité, de créativité, de valeur informative et d’authenticité.

Informations fondamentales sur la protection des données
Responsable du traitement : Patronat de Turisme Costa Brava Girona SA.
Finalité : Organisation des prix convoqués par le Patronat de tourisme Costa Brava Girona.
Légitimation : Les données sont traitées pour l’exécution d’une mission d’intérêt public (art. 6.1.e du RGPD) et sur la base du consentement de la personne concernée (art. 6.1.a du RGPD).
Destinataires : Conformément au règlement du concours, les données des lauréats seront publiées à des fins informatives.
Droits des personnes concernées : Les droits d’accès, rectification, effacement, opposition au traitement et limitation du traitement peuvent être exercés en s’adressant au Patronat de tourisme Costa Brava Girona.
Vous pouvez obtenir plus d’informations et plus de détails sur la politique de protection des données sur www.costabrava.org.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN G! Touristische Medienpreise der Provinz Girona 2020

Die alljährlich verliehenen G! Touristische Medienpreise der Provinz Girona wurden vom Fremdenverkehrspatronat Costa Brava Girona ins Leben gerufen, um die von Journalisten aus aller Welt zugunsten der Touristen und der Tourismusindustrie geleistete Verbreitungs-, Förderungs- und Empfehlungsarbeit anzuerkennen und auszuzeichnen.

Teilnehmer

An diesem Wettbewerb können natürliche oder juristische Personen mit eigenständigen Arbeiten in beliebigen Medien (z.B. Printmedien, Hörfunk, Fernsehen, Internet und literarische oder Filmproduktion) teilnehmen, die den Reichtum, die Vielfalt und die Qualität der touristischen Mittel und Produkte der Provinz Girona und den Einfluss der Marken „Costa Brava“ und/oder „Pirineu de Girona“ fördern und verbreiten.

Es werden vier Preiskategorien ausgeschrieben:

- In AV-Medien veröffentlichte Arbeiten (Hörfunk, Fernsehen, Film)
- In Printmedien veröffentlichte Arbeiten (Zeitungen, Zeitschriften und Reiseführer in Druck- bzw. digitalem Format
- In digitalen Medien veröffentlichte schriftliche Arbeiten (Posts in Blogs und Artikel auf Webseiten)
- In digitalen Medien (Videos und Podcasts) veröffentlichte audiovisuelle Arbeiten

Besondere Bedingungen

Zum Wettbewerb werden eigenständige Beiträge zugelassen, die zwischen dem 1. September 2019 und dem 31. August 2020 unabhängig von der Sprache an einem beliebigen Ort weltweit veröffentlicht oder ausgestrahlt wurden.

Einsendeschluss für Bewerbung und Unterlagen

Die Beiträge sind bis zum 2. September 2020 mit dem von der Organisation bereitgestellten Bewerbungsbogen eingereicht werden. Die Teilnahme am Wettbewerb setzt das vollständige Einverständnis mit diesen Teilnahmebedingungen und mit der Entscheidung der Jury voraus. Des Weiteren ist die Genehmigung für die öffentliche Verbreitung der anerkannten und ausgezeichneten Arbeiten über die Kommunikationskanäle des Patronats zu erteilen.

Dem ordnungsgemäß ausgefüllten Bewerbungsbogen sind die Beiträge im Original oder – bei Hörfunk und Fernsehen – als Kopie beizufügen. Kandidaten, die dies bevorzugen, können ihre Arbeiten auch beim Tourismusverband Costa Brava Girona, Av. de Sant Francesc, 29, 3r, 17001 Girona (Katalonien), abgeben.

Preise

Die in den Kategorien AV-Medien und Printmedien ausgezeichneten Arbeiten erhalten einen Preis von je 5.000 Euro, während für die Kategorien der schriftlichen und audiovisuellen digitalen Medien ein Preis von je 3.000 Euro ausgeschrieben wird.
Die Jury behält sich das Recht vor, den Preis nicht zu vergeben, falls nach ihrem Ermessen keine der eingereichten Arbeiten die Mindestanforderungen für die zu vergebende Auszeichnung erfüllt. Die Gewinner der einzelnen Kategorien haben vor der Auszahlung des Preises eine Kopie des Personalausweises/NIE/Reisepasses, eine Bankbestätigung über die Kontoinhaberschaft und das ausgefüllte Formular für Förderungsempfänger (Fitxa d’alta de creditor) vorzulegen.

Bewertungskriterien

Die Jury bewertet die eingereichten Beiträge nach Redaktions-/Produktionsstil, fotografischen und audiovisuellen Bildern, Originalität, Kreativität, Informationsgehalt und Richtigkeit.

Jury

Vorsitz: der Präsident des Fremdenverkehrspatronats Costa Brava Girona.
Weitere Mitglieder: vom Beratungsausschuss ernannte angesehene Vertreter der einzelnen Medienbereiche.

Entscheidung

Bei einer Jury-Sitzung wird die Entscheidung über die G! Touristischen Medienpreise der Provinz Girona getroffen. Die Entscheidung der Jury ist unanfechtbar und wird während der jedes Jahr vom Fremdenverkehrspatronat Costa Brava Girona veranstalteten Verleihung der G! Tourismuspreise der Provinz Girona bekannt gegeben. Je nach den Merkmalen des Beitrags und im Einklang mit der Philosophie des Wettbewerbs kann das Fremdenverkehrspatronat die erforderlichen Initiativen zur Verbreitung in der Gesellschaft ergreifen.

15. G! Tourismuspreise der Provinz Girona

Die Gewinner der G! Touristischen Medienpreise, sowie die Preisträger der G! Tourismuspreise 2020 in Ehrenkategorien und im Yvette-Barbaza-Forschungspreis werden während der Preisverleihung bekannt gegeben.

TOURISTISCHE MEDIENPREISE 2020 – Bewerbungsbogen Journalismuswettbewerb

Daten

Einsendeschluss: 2. September 2020

Die eingereichten Arbeiten werden von der Jury nach Redaktions-/Produktionsstil, Originalität, Kreativität, Informationsgehalt und Richtigkeit bewertet.

Grundlegende Informationen zum Datenschutz
Für die Verarbeitung verantwortlich: Patronat de Turisme Costa Brava Girona SA [„Tourismusverband Costa Brava Girona“].
Verarbeitungszweck: Abwicklung der vom Tourismusverband Costa Brava Girona ausgeschriebenen Preise.
Rechtsgrundlage: Die Daten werden auf der Grundlage der Wahrnehmung einer im öffentlichen Interesse stehenden Aufgabe (Art. 6.1.e DSGVO) sowie der Einwilligung der betroffenen Person (Art. 6.1.a DSGVO) verarbeitet.
Empfänger: Gemäß den Bedingungen des Preisausschreibens werden die Daten der Gewinner zu Informationszwecken veröffentlicht.
Rechte der betroffenen Personen: Die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie auf Einschränkung der Verarbeitung können beim Tourismusverband Costa Brava Girona geltend gemacht werden.
Weitere Informationen und die ausführliche Datenschutzerklärung finden Sie auf www.costabrava.org.