BASES Premis G! de Comunicació Turística de les Comarques de Girona 2024

Els Premis G! de Comunicació Turística de les Comarques de Girona són uns guardons de caràcter anual creats pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona amb l’objectiu de reconèixer i premiar els continguts de qualitat elaborats per periodistes, prescriptors i creadors de continguts d’arreu del món que millor contribueixin a divulgar, promocionar i inspirar els viatgers i visitants a conèixer les destinacions de Costa Brava i Pirineu de Girona.

Participants

Pot prendre part en aquesta convocatòria tota persona física o jurídica que presenti treballs originals i inèdits elaborats en qualsevol suport de comunicació (diaris, revistes, llibres i guies de viatge, tant impresos com digitals, llibres electrònics, blogs, podcasts, produccions i programes audiovisuals, etc.) que fomentin i difonguin els valors, la riquesa, la diversitat i la qualitat dels recursos i els productes turístics de les comarques gironines i que contribueixin a projectar les marques «Costa Brava» i/o «Pirineu de Girona».

Es premiaran els treballs en quatre categories:

· Premi G! Climent Guitart a la «Millor projecció dels valors i atractius turístics de la Costa Brava i/o el Pirineu de Girona en clau inspiradora».
· Premi G! al «Contingut més original i innovador sobre l’oferta turística de la Costa Brava i/o el Pirineu de Girona».
· Premi G! a la «Millor experiència turística de la Costa Brava i/o el Pirineu de Girona».
· Premi G! a la «Millor proposta i/o experiència en turisme sostenible a la Costa Brava i el Pirineu de Girona».

Condicions particulars

Poden optar al premi tots els treballs originals que hagin estat publicats, emesos o distribuïts entre l’1 de setembre de 2023 i el 31 d’octubre de 2024, en qualsevol format, idioma i país.

Termini de presentació de les sol·licituds i documentació

Les propostes es poden presentar fins al 4 de novembre de 2024 mitjançant el formulari d’inscripció que facilita l’organització. El formulari d’inscripció, degudament omplert, s’ha d’acompanyar amb el treball original (s’acceptaran qualsevol dels següents formats: PDF/JPEG/TIFF/MP3/MP4/AVI/WMV) enviant-ho a premsa@costabrava.org o bé indicant l’enllaç web on s’ubiqui l’obra presentada. Els candidats que ho prefereixin podran presentar els treballs a la seu del Patronat de Turisme Costa Brava Girona —Av. de Sant Francesc, 29, 3a planta, 17001 Girona (Catalunya), Espanya—. No s’estableix límit en el nombre d’obres que pot presentar cada candidat.

La participació en els premis comporta l’acceptació plena d’aquestes bases i del dictamen del jurat. Així mateix, el candidat atorga la seva autorització perquè els treballs reconeguts i premiats es divulguin públicament a través dels canals de comunicació del Patronat de Turisme.

Dotació del premi

Els treballs guardonats rebran un premi de 3.000 euros cadascun. El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi si cap dels treballs presentats no reuneix, al seu entendre, els requisits mínims per fer-se mereixedor de la distinció.

El guanyador en cadascuna de les categories facilitarà com a requisit previ i obligatori a l’abonament del premi econòmic una còpia del DNI/NIE/passaport, en el cas de persona física, o el NIF (targeta d’identificació fiscal) quan es tracta de persones jurídiques que haurà de contenir el codi segur de verificació de l’AEAT, un certificat de titularitat bancària i el document d’alta de creditor, que es podrà descarregar en el següent enllaç.

El premi no pot ser distribuït entre dos participants o més si no es fa constar expressament en l’apartat de candidat del formulari d’inscripció.

Criteris de valoració

El jurat valorarà les obres presentades d’acord amb criteris d’estil de redacció/producció, qualitat de les imatges fotogràfiques i audiovisuals, to, originalitat, creativitat, valor informatiu i veracitat. Es tindrà en compte també la funcionalitat del treball per a l’usuari.

Composició del jurat

El jurat estarà constituït per un representant de la direcció del Patronat de Turisme Costa Brava Girona o persona en qui delegui, que el presidirà; pels membres designats per la direcció entre professionals de prestigi acreditat en els diferents vessants de la comunicació, i per el/la responsable de Premsa del Patronat, sense dret a vot, que s’encarregarà de la gestió del concurs.

Veredicte

El jurat es reunirà per votar i emetrà el veredicte dels Premis G! de Comunicació Turística de les Comarques de Girona. El veredicte del jurat és inapel·lable i es farà públic durant l’acte de concessió dels Premis G! de Turisme de les Comarques de Girona que organitza anualment el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. En funció de les característiques del treball i d’acord amb la mateixa filosofia del premi, el Patronat podrà promoure totes les iniciatives necessàries per divulgar-lo en el conjunt de la societat.

19a edició dels Premis G! de Turisme de les Comarques de Girona

Els guanyadors dels Premis G! de Comunicació Turística, així com els guardonats dels Premis G! de Turisme 2024 en categories honorífiques i del premi de recerca Yvette Barbaza, seran reconeguts en una cerimònia pública.

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, organitzador dels Premis G!, es reserva el dret d’ajornar o cancel·lar l’edició per causes de força major.

PREMIS DE COMUNICACIÓ TURÍSTICA 2024 - Formulari del concurs

Dades

Data màxima de lliurament: 4 de novembre de 2024

Les obres presentades seran valorades pel jurat d’acord amb criteris d’estil de redacció/producció, originalitat, creativitat, valor informatiu, veracitat i funcionalitat.

Les dades personals obtingudes per mitjà d’aquest formulari s’incorporaran a un fitxer creat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona per a l’organització dels premis que convoca. Amb la recepció del formulari, el Patronat entén que disposa del consentiment dels interessats per procedir a fer aquest tractament. Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació cal adreçar-se directament al Patronat de Turisme Costa Brava Girona, mitjançant l’adreça de correu electrònic costabrava@costabrava.org, o a l’adreça postal Avinguda Sant Francesc, 29, 3era planta, 17001 de Girona.

BASES Premios G! de Comunicación Turística de las Comarcas de Girona 2024

Los Premios G! de Comunicación Turística de las Comarcas de Girona son unos galardones de carácter anual creados por el Patronato de Turismo Costa Brava Girona con el objetivo de reconocer y premiar los contenidos de calidad elaborados por periodistas, prescriptores y creadores de contenidos de todo el mundo que mejor contribuyan a divulgar, promocionar e inspirar a viajeros y visitantes para que conozcan los destinos de Costa Brava y Pirineo de Girona.

Participantes

Puede tomar parte en esta convocatoria cualquier persona física o jurídica que presente trabajos originales realizados en cualquier soporte de comunicación (periódicos, revistas, libros y guías de viajes, tanto impresos como digitales, libros electrónicos, blogs, podcasts, producciones y programas audiovisuales, etc.) que fomenten y difundan los valores, la riqueza, la diversidad y la calidad de los recursos y productos turísticos de las comarcas de Girona y que contribuyan a proyectar las marcas «Costa Brava» y/o «Pirineu de Girona».

Se premiarán los trabajos en cuatro categorías:

· Premio G! Climent Guitart a la «Mejor proyección de los valores y atractivos turísticos de la Costa Brava y/o el Pirineo de Girona en clave inspiradora».
· Premio G! al «Contenido más original e innovador sobre la oferta turística de la Costa Brava y/o el Pirineo de Girona».
· Premio G! a la «Mejor experiencia turística de la Costa Brava y/o el Pirineo de Girona».
· Premio G! a la «Mejor propuesta y/o experiencia en turismo sostenible en la Costa Brava y el Pirineo de Girona».

Condiciones particulares

Pueden optar al premio todos los trabajos originales que hayan sido publicados, emitidos o distribuidos entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de octubre de 2024, en cualquier formato, idioma y país.

Plazo de presentación de las solicitudes y documentación

as propuestas se pueden presentar hasta el día 4 de noviembre de 2024 mediante el formulario de inscripción que facilita la organización. Dicho formulario, debidamente cumplimentado, debe acompañarse del trabajo original (se aceptarán en cualquiera de los siguientes formatos PDF/JPEG/TIFF/MP3/MP4/AVI/WMV) enviándolo a premsa@costabrava.org o bien indicando el enlace web donde se ubique la obra presentada. Los candidatos que así lo prefieran podrán presentar sus trabajos en la sede del Patronato de Turismo Costa Brava Girona —Av. de Sant Francesc, 29, 3.ª planta, 17001 Girona (Cataluña), España—. No se establece ningún límite en el número de obras que cada candidato puede presentar.

La participación en los premios comporta la plena aceptación de estas bases y del dictamen del jurado. Así mismo, el candidato otorga su autorización para que los trabajos reconocidos y premiados se divulguen públicamente a través de los canales de comunicación del Patronato de Turismo.

Dotación del premio

Los trabajos galardonados recibirán un premio de 3.000 euros cada uno. El jurado se reserva el derecho a declarar desierto el premio en el caso de que ninguno de los trabajos presentados reúna, a su entender, los requisitos mínimos para hacerse merecedor de la distinción.

El ganador en cada una de las categorías facilitará como requisito previo y obligatorio al abono del premio económico una copia del DNI/NIE/pasaporte, en el caso de persona física, o el NIFE (tarjeta de identificación fiscal) cuando se trate de personas jurídicas que deberá de obtener el código seguro de verificación de la AEAT, un certificado de titularidad bancaria y el documento de alta de acreedor, que se puede descargar en el siguiente enlace

El premio no podrá distribuirse entre dos o más participantes si no se hace constar expresamente en el apartado de candidato del formulario de inscripción.

Criterios de valoración

El jurado valorará las obras presentadas de acuerdo con criterios de estilo de redacción/producción, calidad de las imágenes fotográficas y audiovisuales, tono, originalidad, creatividad, valor informativo y veracidad. También se tendrá en cuenta la funcionalidad del trabajo para el usuario.

Composición del jurado

El jurado estará constituido por un representante de la dirección del Patronato de Turismo Costa Brava Girona o persona en quien se delegue, que lo presidirá; por los miembros designados por la dirección entre profesionales acreditados de prestigio en los diferentes ámbitos de la comunicación, y por el/la responsable de Prensa del Patronato, sin derecho a voto, que se encargará de la gestión del concurso.

Veredicto

El jurado se reunirá para votar y emitirá el veredicto de los Premios G! de Comunicación Turística de las Comarcas de Girona. El veredicto del jurado es inapelable y se hará público durante el acto de concesión de los Premios G! de Turismo de las Comarcas de Girona que organiza anualmente el Patronato de Turismo Costa Brava Girona. En función de las características del trabajo y de acuerdo con la propia filosofía del premio, el Patronato podrá promover todas las iniciativas necesarias para divulgarlo en el conjunto de la sociedad.

19.ª edición de los Premios G! de Turismo de las Comarcas de Girona

Los ganadores de los Premios G! de Comunicación Turística, así como los galardonados en los Premios G! de Turismo 2024 en categorías honoríficas y en el premio de investigación Yvette Barbaza, serán reconocidos en una ceremonia pública. El Patronato de Turismo Costa Brava Girona, organizador de los Premios G!, se reserva el derecho de aplazar o cancelar la edición por causas de fuerza mayor.

PREMIOS DE COMUNICACIÓN TURÍSTICA 2024 - Formulario del concurso

Datos

Fecha máxima de entrega: 4 de noviembre de 2024

Las obras presentadas serán valoradas por el jurado de acuerdo con criterios de estilo de redacción/producción, originalidad, creatividad, valor informativo, veracidad y funcionalidad.

Los datos personales obtenidos mediante este formulario se incorporarán a un fichero creado por el Patronato de Turismo Costa Brava Girona para la organización de los premios que convoca. Con la recepción del formulario, el Patronato entenderá que dispone del consentimiento de los interesados para proceder a realizar este tratamiento. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición al tratamiento y cancelación puede dirigirse directamente al Patronato de Turismo Costa Brava Girona a través de correo electrónico, costabrava@costabrava.org, o bien a la dirección postal Avinguda Sant Francesc, 29, 3ª pl., 17001 Girona.

CONDITIONS OF ENTRY: 2024 Girona Counties G! Tourism Communication Awards

The Girona Counties G! Tourism Communication Awards, created by the Costa Brava Girona Tourist Board, are celebrated annually with the aim of recognising and rewarding outstanding content produced by journalists, influencers and content creators all over the world that best contributes towards informing, promoting and inspiring travellers and visitors to come and discover the Costa Brava and Girona Pyrenees destinations.

Participants

The competition is open to any person or organisation that presents original published work created in any communication format (newspapers, magazines, books and travel guides, printed or digital, in e-books, blogs, podcasts, audiovisual productions and programmes, etc.) which fosters and disseminates the values, wealth, diversity and quality of the Girona Counties’ tourist resources and products and helps to publicise the brands ‘Costa Brava’ and/or ‘Girona Pyrenees’.

The awards are divided into four categories:

· Climent Guitart G! Award for the ‘Most Inspirational Showcasing of the Costa Brava and/or Girona Pyrenees’ Values and Tourist Attractions’.
· G! Award for the ‘Most Original and Innovative Content about the Costa Brava and/or Girona Pyrenees’ Range of Tourist Options’.
· G! Award for the ‘Best Tourist Experience on the Costa Brava and/or in the Girona Pyrenees’.
· G! Award for the ‘Best Sustainable Tourism Activity and/or Experience on the Costa Brava and/or in the Girona Pyrenees’.

Specific conditions

The competition is open to the creators of all original work published, broadcast or distributed between 1 September 2023 and 31 October 2024, in any format, language and country.

Entry period and documentation

Entries for the competition can be submitted until 4 November 2024 using the registration form provided by the organisation. The completed form should be accompanied by the original piece of work (in PDF/JPEG/TIFF/MP3/MP4/AVI/WMV formats) by email to premsa@costabrava.org or including a link to the website where it is available. Candidates who prefer may present their work in person at the offices of the Costa Brava Girona Tourist Board at Avinguda de Sant Francesc, 29, 3rd floor, 17001 Girona (Catalonia), Spain. There is no limit to the number of works that each candidate can submit.

Participation in the awards competition implies full acceptance of these rules and of the jury’s decision. Additionally, by entering, the candidate authorises the Tourist Board to publicly disseminate the award-winning works through its communication channels.

Prize money

The winning pieces of work will each receive a prize of 3,000 euros. The jury reserves the right to declare the award void if, in its opinion, none of the works presented meet the minimum standard required to merit the award.

The winner in each category must provide a copy of their Spanish ID card/foreign resident ID number/passport, in the case of individuals, or a Spanish Fiscal Identification Number (NIF), in the case of legal entities, prior to receiving their prize money. In both cases the winner must also provide a bank account holder’s certificate.

The prize cannot be shared between two or more participants unless specifically requested beforehand in the candidate section of the application form.

Evaluation criteria

The jury will evaluate the works presented in accordance with criteria of writing/production style, the quality of the photographic and audiovisual images, tone, originality, creativity, informative value and veracity. It will also take into account the functionality of the work for the user.

Members of the jury

The jury will be made up of a representative of the Costa Brava Girona Tourist Board’s management team, or a person delegated by them, who will act as chairperson; members appointed by the Board chosen from among recognised and experienced professionals in different areas of communication; and the Board’s head of media, who will not vote, but will manage the contest.

Verdict

The jury will meet to vote and issue its verdict on the Girona Counties G! Tourism Communication Awards. The jury’s verdict is final and will be publicly announced during the Girona Counties G! Tourism Communication Awards ceremony, organised annually by the Costa Brava Girona Tourist Board. Depending on the nature of the work and in accordance with the philosophy of the awards, the Tourist Board may apply all necessary initiatives to disseminate it to the public.

19th edition of the Girona Counties G! Tourism Communication Awards

The winners of the Girona Counties G! Tourism Communication Awards, as well as those chosen for the 2024 G! Tourism Awards in honorary categories and the Yvette Barbaza Research Award, will receive their honours in a public ceremony. The Costa Brava Girona Tourist Board, organiser of the G! Awards, reserves the right to postpone or cancel this edition for reasons of force majeure.

2024 TOURISM COMMUNICATION AWARDS - Competition entry form

Details

Deadline for submission: 4 November 2024

The work submitted will be evaluated by the jury in accordance with criteria of writing/production style, originality, creativity, informative value, veracity and functionality.

The personal data provided in this form will be incorporated into a file created by the Costa Brava Girona Tourist Board for the purpose of organising the awards competition referred to. On receiving a completed form, the Board considers that the interested party has granted their permission to process their personal data. To exercise your rights of access, rectification, opposition to your data being processed and cancellation, please contact the Costa Brava Girona Tourist Board (Avinguda de Sant Francesc, 29, 3rd floor, 17001 Girona (Catalonia), Spain – costabrava@costabrava.org)

RÈGLEMENT Prix G! de Communication touristique de la province de Gérone 2024

Les Prix G! de Communication touristique de la province de Gérone sont des prix décernés annuellement par le Patronat de tourisme Costa Brava Girona afin de reconnaître et récompenser les ouvrages de qualité réalisés par des journalistes, prescripteurs et créateurs de contenus du monde entier, qui contribuent au mieux à divulguer, promouvoir et inciter voyageurs et visiteurs à connaître les destinations de la Costa Brava et des Pyrénées de Gérone.

Participants

Est admise à ce concours la candidature de toute personne physique ou morale présentant des travaux originaux réalisés sur un quelconque support de communication (journaux, magazines, livres et guides de voyage, en format papier ou numérique, ebooks, blogs, podcasts, productions et programmes audiovisuels, etc.), soutenant et diffusant les valeurs, la richesse, la diversité et la qualité des ressources et produits touristiques de la province de Gérone et contribuant à promouvoir les marques « Costa Brava » et/ou « Pirineu de Girona ».

Les travaux seront récompensés dans quatre catégories :

· Prix G! Climent Guitart à la « meilleure promotion des valeurs et attraits touristiques de la Costa Brava et/ou des Pyrénées de Gérone, à la fois source d’inspiration ».
· Prix G! au « contenu le plus original et innovateur sur l’offre touristique de la Costa Brava et/ou des Pyrénées de Gérone ».
· Prix G! à la « meilleure expérience touristique de la Costa Brava et/ou des Pyrénées de Gérone ».
· Prix G! à la « meilleure proposition et/ou expérience en tourisme durable sur la Costa Brava et dans les Pyrénées de Gérone ».

Conditions particulières

Peuvent prétendre au prix tous les travaux originaux ayant été publiés, émis ou distribués entre le 1er septembre 2023 et le 31 octobre 2024, quels que soient le format, la langue et le pays.

Délai de dépôt des demandes et de la documentation

Les propositions peuvent être déposées jusqu’au 4 novembre 2024 moyennant le formulaire d’inscription fourni par l’organisateur. Ce formulaire, dûment rempli, doit être accompagné du projet original (seuls seront acceptés les formats suivants : PDF/JPEG/TIFF/MP3/MP4/AVI/WMV) envoyé par e-mail à premsa@costabrava.org ou indiquant le lien vers le site web où il est affiché. Les candidats qui le souhaitent pourront déposer leurs travaux au siège du Patronat de tourisme Costa Brava Girona – Av. de Sant Francesc, 29, 3.ª planta, 17001 Girona (Espagne) –. Aucune limite n’est établie quant au nombre de projets que chaque candidat peut déposer.

La participation aux concours entraîne la pleine acceptation de ce règlement et de la décision du jury. De même, le candidat donne son autorisation pour que les travaux reconnus et récompensés soient divulgués publiquement à travers les canaux de communication du Patronat de tourisme.

Dotation du prix

Les travaux récompensés recevront la somme de 3 000 euros chacun. Le jury se réserve le droit de déclarer le prix non décerné s’il estime qu’aucun des travaux déposés ne réunit les critères minimums fixés pour l’obtention du prix à décerner.

Le gagnant dans chaque catégorie devra fournir, à titre de formalité obligatoire et préalable au paiement de la récompense, une copie de la carte d’identité/du numéro d’identification d’étranger (NIE)/du passeport, dans le cas d’une personne physique, ou le NIF (numéro d’identification fiscale) lorsqu’il s’agira d’une personne morale. Dans les deux cas, il faudra fournir un relevé d’identité bancaire.

Le prix ne pourra pas être partagé par deux candidats ou plus si cela n’est pas expressément précisé dans le champ « candidat » du formulaire d’inscription.

Critères d’évaluation

Le jury évaluera les travaux déposés eu égard à des critères de style de rédaction/production, de qualité des images photographiques et audiovisuelles, de ton, d’originalité, de créativité, de valeur informative et d’authenticité. La fonctionnalité de l’ouvrage pour l’utilisateur sera également prise en compte.

Composition du jury

Le jury sera composé d’un représentant de la direction du Patronat de Tourisme Costa Brava Girona ou de la personne qu’il aura déléguée, qui le présidera ; des membres désignés par la direction parmi des professionnels de renom dans les différentes branches de la communication, et par l’attaché/e de presse du Patronat, sans droit de vote, qui se chargera de la gestion du concours.

Décision du jury

Le jury se réunira pour voter et rendre une décision sur l’attribution des Prix G! de Communication touristique de la province de Gérone. La décision du jury est sans appel et sera rendue publique au cours de la cérémonie de remise des Prix G! de Tourisme de la province de Gérone qu’organise chaque année le Patronat de tourisme Costa Brava Girona. En fonction des caractéristiques de l’ouvrage et conformément à l’esprit du concours, le Patronat pourra promouvoir toutes les initiatives nécessaires à sa divulgation auprès de l’ensemble de la société.

19e édition des Prix G! de Tourisme de la province de Gérone

Les lauréats des Prix G! de Communication touristique ainsi que les lauréats des Prix G! de Tourisme 2024 décernés à titre honorifique et du prix à la recherche Yvette Barbaza seront annoncés publiquement au cours d’une cérémonie. Le Patronat de tourisme Costa Brava Girona, organisateur des Prix G!, se réserve le droit de reporter ou annuler l’édition en cas de force majeure.

PRIX DE COMMUNICATION TOURISTIQUE 2024 – Formulaire du concours

DESCRIPTIF

Date limite de livraison : 4 novembre 2024

Les travaux présentés seront évalués par le jury conformément aux critères de style de rédaction/production, originalité, créativité, valeur informative, véracité et fonctionnalité.

Les données personnelles obtenues moyennant ce formulaire seront stockées dans un fichier créé par le Patronat de tourisme Costa Brava Girona pour l’organisation du concours. En recevant le formulaire, le Patronat considérera qu’il dispose du consentement des intéressés en vue de procéder au traitement des données. Pour exercer les droits d’accès, rectification, opposition au traitement et suppression des données, les intéressés peuvent s’adresser directement au Patronat de tourisme Costa Brava Girona (Av. de Sant Francesc, 29, 3.ª planta, 17001 Girona (Espagne) – costabrava@costabrava.org)

TEILNAHMEBEDINGUNGEN Touristische Medienpreise G! der Provinz Girona 2024

Die vom Tourismusverband Costa Brava Girona ins Leben gerufenen Touristischen Medienpreise G! der Provinz Girona werden jährlich verliehen, um qualitativ hochwertige, von Journalisten, Meinungsmachern und Medienschaffenden aus aller Welt produzierte Inhalte zu würdigen und auszuzeichnen, die am überzeugendsten dazu beitragen, die Reiseziele Costa Brava und Pirineu de Girona bekannt zu machen, zu bewerben und Reisende und Besucher für deren Entdeckung zu begeistern.

Teilnehmer

Zur Teilnahme an diesem Wettbewerb berechtigt sind alle natürlichen und juristischen Personen, die in einem beliebigen Medium (Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und Reiseführer in gedruckter wie auch in digitaler Form, E-Books, Blogs, Podcasts, audiovisuelle Produktionen und Sendungen usw.) veröffentlichte Originalbeiträge einreichen, welche die Werte, die besonderen Schätze, die Vielfalt und die Qualität der touristischen Ressourcen und Produkte der Provinz Girona aufzeigen und bekannt machen und zur Bewerbung der Marken Costa Brava und/oder Pirineu de Girona beitragen.

Die Preisvergabe erfolgt in vier Kategorien:

· Medienpreis G! Climent Guitart in der Kategorie «Beste Vermittlung der Werte und touristischen Anziehungspunkte der Marken Costa Brava und/oder Pirineu de Girona auf besonders inspirierende Art»
· Medienpreis G! in der Kategorie «Originellster und innovativster Beitrag über das touristische Angebot der Marken Costa Brava und/oder Pirineu de Girona»
· Medienpreis G! in der Kategorie «Bestes Tourismuserlebnis der Marken Costa Brava und/oder Pirineu de Girona»
· Medienpreis G! in der Kategorie «Bestes nachhaltiges Tourismusangebot und/oder -erlebnis der Marken Costa Brava und/oder Pirineu de Girona»

Besondere Bedingungen

Eingereicht werden können alle Originalbeiträge, die zwischen dem 1. September 2023 und dem 31. Oktober 2024 in einem beliebigen Format, einer beliebigen Sprache und einem beliebigen Land veröffentlicht, ausgestrahlt oder in Umlauf gebracht wurden.

Einsendeschluss für Bewerbung und Unterlagen

Die Beiträge können bis zum 4. November 2024 über das von der Organisation bereitgestellte Teilnahmeformular eingereicht werden. Das vollständig ausgefüllte Formular zusammen mit dem Originalbeitrag (jedes der folgenden Formate ist zulässig: PDF/JPEG/TIFF/MP3/MP4/AVI/WMV) bzw. dem entsprechenden Weblink, unter dem der eingereichte Beitrag zu finden ist, ist an premsa@costabrava.org zu senden. Die Bewerber können ihre Beiträge auch in der Zentrale des Tourismusverbands Costa Brava Girona abgeben bzw. per Post an die Anschrift Patronato de Turismo Costa Brava Girona, Av. Sant Francesc 29, 3ª planta, 17001 Girona (Spanien) übersenden. Die Anzahl der Beiträge, die jeder Bewerber einreichen kann, ist nicht begrenzt.

Die Teilnahme am Wettbewerb setzt das uneingeschränkte Einverständnis mit den vorliegenden Bedingungen und dem Jury-Urteil voraus. Ferner erteilt der Bewerber seine Zustimmung dazu, dass die gewürdigten und prämierten Beiträge über die Kommunikationskanäle des Tourismusverbands öffentlich bekannt gemacht werden.

Preisgeld

Die prämierten Beiträge sind mit einem Preisgeld von je 3.000 Euro dotiert. Die Jury behält sich das Recht vor, den Preis nicht zu vergeben, wenn ihrer Ansicht nach keiner der eingereichten Beiträge die Mindestanforderungen für die Preisvergabe erfüllt.

Der Gewinner in jeder der Kategorien muss eine Kopie seiner DNI/NIE/Reisepass bei natürlichen Personen oder seiner NIF (Steueridentifikationsnummer) bei juristischen Personen vorlegen, was eine zwingende Voraussetzung für die Auszahlung des Geldpreises ist. In beiden Fällen ist eine Bankbescheinigung vorzulegen.

Eine Aufteilung des Preisgeldes auf zwei oder mehrere Teilnehmer ist nicht zulässig, sofern dies nicht ausdrücklich im Bewerberfeld des Teilnahmeformulars angegeben wurde.

Bewertungskriterien

Die Jury bewertet die eingereichten Beiträge nach den Kriterien Redaktions-/Produktionsstil, Qualität der Fotos und der audiovisuellen Darstellung, Ton, Originalität, kreative Gestaltung, Informationswert und Richtigkeit. Zudem wird die Zweckdienlichkeit des Beitrags für den Nutzer in Betracht gezogen.

Zusammensetzung der Jury

Die Jury besteht aus einem Vertreter der Direktion des Patronat de Turisme Costa Brava Girona oder einer von ihm/ihr beauftragten Person, der/die den Vorsitz der Jury übernimmt, aus Mitgliedern, die von der Direktion aus anerkannten Fachleuten der verschiedenen Kommunikationsbereiche ernannt werden, und aus dem Leiter der Medienabteilung des Vorstands (ohne Stimmrecht), der mit der Leitung des Wettbewerbs betraut ist.

Jury-Urteil

Die Jury tritt zusammen, um über die Touristischen Medienpreise G! der Provinz Girona abzustimmen und das Ergebnis der Abstimmung zu bestimmen. Das Urteil der Jury ist unanfechtbar und wird während der Verleihung der Touristischen Medienpreise G! der Provinz Girona bekannt gegeben, die jährlich vom Tourismusverband Costa Brava Girona ausgerichtet wird. Je nach den Merkmalen des Beitrags und unter Berücksichtigung der Philosophie des Wettbewerbs kann der Tourismusverband alle erforderlichen Initiativen ergreifen, um den prämierten Beitrag der allgemeinen Öffentlichkeit bekannt zu machen.

19. Ausgabe der Touristischen Medienpreise G! der Provinz Girona

Die Gewinner der Touristischen Medienpreise G!, der Tourismuspreise G! 2024 in den Ehrenpreis-Kategorien und des Forschungspreises Yvette Barbaza werden im Rahmen einer öffentlichen Preisverleihung geehrt.

Der Tourismusverband Costa Brava Girona, der die Touristischen Medienpreise G! ausrichtet, behält sich das Recht vor, den Wettbewerb aufgrund von höherer Gewalt zu verschieben oder abzusagen.

TOURISTISCHE MEDIENPREISE 2024 – Teilnahmeformular

Daten

Einsendeschluss: 4. November 2024

Die Jury bewertet die eingereichten Beiträge nach den Kriterien Redaktions-/Produktionsstil, Originalität, kreative Gestaltung, Informationswert, Richtigkeit und Zweckdienlichkeit.

Die über das Teilnahmeformular übermittelten personenbezogenen Daten werden in einer vom Tourismusverband Costa Brava Girona zur Durchführung des von ihm ausgerichteten Wettbewerbs angelegten Datenbank gespeichert. Mit Erhalt des Formulars geht der Tourismusverband davon aus, dass die Zustimmung der Bewerber zu dieser Datenverarbeitung vorliegt. Um Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Widerspruch gegen die Verarbeitung und Löschung auszuüben, wenden Sie sich bitte direkt an den Tourismusverband Costa Brava Girona (Av. Sant Francesc 29, 3ª planta, 17001 Girona (Spanien)- costabrava@costabrava.org)